Polityka Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018r. informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest IG Design IZABELA GRABOWICZ z siedzibą przy ul. M. Kopernika 14 16-100 Sokółka.

2. Z Administratorem danych można się kontaktować pocztą na adres zgody z siedzibą Administratora lub pod adresem mailowym: iza_ostasiewicz@wp.pl

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usługi, również drogą elektroniczną.Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach związanych z uczestnictwem w Programie Karty Stałego Klienta, w celach marketingowych, obsługi po sprzedażowej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

4. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy z Państwem a także po jej zakończeniu w celach
- obsługi po sprzedażowej
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy i usług z nią związanych

Jednocześnie zapewniamy, że:
- nie wykorzystujemy Twoich danych w celach innych niż przewidziane przepisami
- nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom lub kategoriom podmiotów niż wskazane poniżej

5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, w celu prowadzenia rachunkowości – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem i stosowne żądanie przesłać e-mailem na adres: iza_ostasiewicz@wp.pl

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi usługami  jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić bądź uniemożliwić realizację umowy / świadczenie usług.